Huart Makelaardij O.G. werkt met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Huart Makelaardij O.G. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site of voor sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Huart Makelaardij O.G.
Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over het object waarvoor u interesse heeft.
Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.